Viral RNA level, serum antibody responses, and transmission risk in recovered COVID-19 patients with recurrent positive SARS-CoV-2 RNA test results: a population-based observational cohort study

Chao Yang, Min Jiang, Xiaohui Wang, Xiujuan Tang, Shisong Fang, Hao Li, Le Zuo, Yixiang Jiang, Yifan Zhong, Qiongcheng Chen, Chenli Zheng, Lei Wang, Shuang Wu, Weihua Wu, Hui Liu, Jing Yuan, Xuejiao Liao, Zhen Zhang, Xiaolu Shi, Yijie Geng, Huan Zhang, Huanying Zheng, Min Wan, Linying Lu, Xiaohu Ren … & Qinghua Hu
Managing recovered COVID-19 patients with recurrent-positive SARS-CoV-2 RNA test results is challenging. We performed a population-based observational study to characterize the viral RNA level and serum antibody responses in recurrent-positive patients and evaluate their viral transmission risk. Of 479 recovered COVID-19 patients, 93 (19%) recurrent-positive patients were identified, characterized by younger age, with a median discharge-to-recurrent-positive length of 8 days. After readmission, recurrent-positive patients exhibited mild (28%) or absent (72%) symptoms, with no disease progression....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.