Additional file 1 of Temporal expression study of miRNAs in the crown tissues of winter wheat grown under natural growth conditions

Menglei Wang, Chenhui Yang, Kangning Wei, Miao Zhao, Liqiang Shen, Jie Ji, Li Wang, Daijing Zhang, Junqiang Guo, Yun Zheng, Juanjuan Yu, Mo Zhu, Haiying Liu & Yong-Fang Li
Additional file 1: Table S1. Expression of known miRNAs identified in wheat crown tissues.
1 citation reported since publication in 2021.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.