Genome and annotation of triploid cultivated banana

Xiuxiu Li, Sheng Yu, Zhihao Cheng, Yingzi Yun, Xuequn Chen, Xing Liu, Hua Li, Wenjun Zhu, Shiyao Xu, Yanbing Xu, Chen Zhang, Xianjun Wang, Xingtan Zhang, Zhenguo Lin, Jean-Marc Aury, Yves Van de Peer, Zonghua Wang, Xiaofan Zhou, Peitao Lü & Liangsheng Zhang
Genome assemblies and annotations of Cavendish and Gros Michel bananas
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.