Additional file 2 of A genetic map of the chromatin regulators to drug response in cancer cells

Bo Chen, Pengfei Li, Mingyue Liu, Kaidong Liu, Min Zou, Yiding Geng, Shuping Zhuang, Huanhuan Xu, Linzhu Wang, Tingting Chen, Yawei Li, Zhangxiang Zhao, Lishuang Qi & Yunyan Gu
Additional file 2: Table S3. CRs genetic interactions related to drug response in cancers.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.