Additional file 13 of Genomic Architecture of Yield Performance of an Elite Rice Hybrid Revealed by its Derived Recombinant Inbred Line and Their Backcross Hybrid Populations

Fan Zhang, Conghe Zhang, Xiuqin Zhao, Shuangbing Zhu, Kai Chen, Guixiang Zhou, Zhichao Wu, Min Li, Tianqing Zheng, Wensheng Wang, Zhi Yan, Qinyong Fei, Zhikang Li, Jinjie Chen & Jianlong Xu
Additional file 13: Table S8. The genotypic and phenotypic matrix of the population in ICIMapping format.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.