Additional file 13 of Circulating tumor DNA integrating tissue clonality detects minimal residual disease in resectable non-small-cell lung cancer

Siwei Wang, Ming Li, Jingyuan Zhang, Peng Xing, Min Wu, Fancheng Meng, Feng Jiang, Jie Wang, Hua Bao, Jianfeng Huang, Binhui Ren, Mingfeng Yu, Ninglei Qiu, Houhuai Li, Fangliang Yuan, Zhi Zhang, Hui Jia, Xinxin Lu, Shuai Zhang, Xiaojun Wang, Youtao Xu, Wenjia Xia, Tongyan Liu, Weizhang Xu, Xinyu Xu … & Rong Yin
Additional file 13. Supplementary results.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.