Additional file 1 of A CT-based nomogram for differentiating invasive fungal disease of the lung from bacterial pneumonia

Meilin Gong, Jingmei Xu, Kang Li, Ke Li, Yuwei Xia, Yang Jing, Jiafei Chen, Jing Li, Jing Yang, Mingshan Du, Wenjing Hou, Yuan Ou, Lian Li & Wei Chen
Additional file 1. On the orininal data of the study.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.