Additional file 1 of Clinical value of fetal facial profile markers during the first trimester

Xiaofeng Zhou, Chunya Ji, Lingling Sun, Linliang Yin, Xuedong Deng, Qi Pan, Jun Zhang, Zhong Yang, Chenhan Zheng, Chen Ling, Liping Shi & Yanqing Wu
Additional file 1.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.