Additional file 1 of Comparative clinical outcome following individualized follitropin delta dosing in Chinese women undergoing ovarian stimulation for in vitro fertilization /intracytoplasmic sperm injection

Rui Yang, Yunshan Zhang, Xiaoyan Liang, Xueru Song, Zhaolian Wei, Jianqiao Liu, Yezhou Yang, Jichun Tan, Qingxue Zhang, Yingpu Sun, Wei Wang, Weiping Qian, Lei Jin, Shuyu Wang, Yang Xu, Jing Yang, Marie Goethberg, Bernadette Mannaerts, Wen Wu, Zugeng Zheng & Jie Qiao
Additional file 1: Additional Figure 1. Study design and study timeline. AE, adverse event; OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome; GnRH, gonadotropin-releasing hormone
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.