Additional file 1 of Artificial intelligence for quantifying immune infiltrates interacting with stroma in colorectal cancer

Jing Yang, Huifen Ye, Xinjuan Fan, Yajun Li, Xiaomei Wu, Minning Zhao, Qingru Hu, Yunrui Ye, Lin Wu, Zhenhui Li, Xueli Zhang, Changhong Liang, Yingyi Wang, Yao Xu, Qian Li, Su Yao, Dingyun You, Ke Zhao & Zaiyi Liu
Additional file 1.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.