Fig.1.tif

Hui Cheng, Xinlin Chen, Zhong jincheng, Jia Li, Ping Qiu & Ke Wang
Supplemental materials
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.