Additional file 16 of Circular RNA circPVT1 promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis via the β-TrCP/c-Myc/SRSF1 positive feedback loop

Yongzhen Mo, Yumin Wang, Yian Wang, Xiangying Deng, Qijia Yan, Chunmei Fan, Shuai Zhang, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Lei Shi, Qianjin Liao, Can Guo, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Weihong Jiang, Wei Xiong & Bo Xiang
Additional file 16: Figure S7. c-Myc promotes circPVT1 generation by recruiting SRSF1 to couple transcription to splicing. A. The luciferase reporter gene activity of the PVT1 promoter was analyzed in NPC cells after overexpression of c-Myc. Data were represented as mean ± SD. ***, p < 0.001. B. The binding of transcription factor c-Myc to the PVT1 promoter detected by ChIP assay. Three sites on the PVT1 promoter were identified as potential c-Myc binding sites...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.