Additional file 9 of Circular RNA circPVT1 promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis via the β-TrCP/c-Myc/SRSF1 positive feedback loop

Yongzhen Mo, Yumin Wang, Yian Wang, Xiangying Deng, Qijia Yan, Chunmei Fan, Shuai Zhang, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Lei Shi, Qianjin Liao, Can Guo, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Weihong Jiang, Wei Xiong & Bo Xiang
Additional file 9: Supplemental Table 9. Clinicopathologicaldata of 30 paraffin-embedded NPC tissues for immunohistochemistry (IHC) and in situ hybridization (ISH).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.