Additional file 2 of Cancer-associated fibroblast-specific lncRNA LINC01614 enhances glutamine uptake in lung adenocarcinoma

Tongyan Liu, Chencheng Han, Panqi Fang, Zhifei Ma, Xiaoxiao Wang, Hao Chen, Siwei Wang, Fanchen Meng, Cheng Wang, Erbao Zhang, Guozhang Dong, Hongyu Zhu, Wenda Yin, Jie Wang, Xianglin Zuo, Mantang Qiu, Jinke Wang, Xu Qian, Hongbing Shen, Lin Xu, Zhibin Hu & Rong Yin
Additional file 2. Supplementary Figures.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.