Additional file 4 of Pseudomonas aeruginosa biofilm dispersion by the mouse antimicrobial peptide CRAMP

Yang Zhang, Peng Cheng, Shiyuan Wang, Xiaofen Li, Lianci Peng, Rendong Fang, Jing Xiong, Hui Li, Cui Mei, Jiye Gao, Zhenhui Song, Dengfeng Xu, Lizhi Fu, Chenghong Li, Xueqing Wu, Yuzhang He & Hongwei Chen
Additional file 4. Differentially metabolic substance data.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.