Additional file 3 of Gastric cancer-derived exosomal miR-519a-3p promotes liver metastasis by inducing intrahepatic M2-like macrophage-mediated angiogenesis

Shengkui Qiu, Li Xie, Chen Lu, Chao Gu, Yiwen Xia, Jialun Lv, Zhe Xuan, Lang Fang, Jing Yang, Lu Zhang, Zheng Li, Weizhi Wang, Hao Xu, Bowen Li & Zekuan Xu
Additional file 3.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.