Additional file 1 of Diversification of phenolic glucosides by two UDP-glucosyltransferases featuring complementary regioselectivity

Fei Guo, Xingwang Zhang, Cai You, Chengjie Zhang, Fengwei Li, Nan Li, Yuwei Xia, Mingyu Liu, Zetian Qiu, Xianliang Zheng, Li Ma, Gang Zhang, Lianzhong Luo, Fei Cao, Yingang Feng, Guang-Rong Zhao, Wei Zhang, Shengying Li & Lei Du
Additional file 1. Supplementary tables and figures
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.