Additional file 5 of The long non-coding RNA lncMYOZ2 mediates an AHCY/MYOZ2 axis to promote adipogenic differentiation in porcine preadipocytes

Yang Yang, Yiqi Wu, Mengting Ji, Xiaoyin Rong, Yanwei Zhang, Shuai Yang, Chang Lu, Chunbo Cai, Pengfei Gao, Xiaohong Guo, Bugao Li & Guoqing Cao
Additional file 5.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.