Additional file 4 of Accuracy of next-generation sequencing for molecular profiling of small specimen of lung cancer: a prospective pilot study of side-by-side comparison

Xiaosong Ben, Dan Tian, Weitao Zhuang, Rixin Chen, Sichao Wang, Zihao Zhou, Cheng Deng, Ruiqing Shi, Songlin Liu, Dongkun Zhang, Jiming Tang, Liang Xie, Haiyu Zhou, Zhou Zhang, Min Li, Xuanye Zhang & Guibin Qiao
Additional file 4.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.