Additional file 1 of A practical Alzheimer’s disease classifier via brain imaging-based deep learning on 85,721 samples

Bin Lu, Hui-Xian Li, Zhi-Kai Chang, Le Li, Ning-Xuan Chen, Zhi-Chen Zhu, Hui-Xia Zhou, Xue-Ying Li, Yu-Wei Wang, Shi-Xian Cui, Zhao-Yu Deng, Zhen Fan, Hong Yang, Xiao Chen, Paul M. Thompson, Francisco Xavier Castellanos & Chao-Gan Yan
Supplementary Figures and Tables
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.