Additional file 5 of Whole-exome sequencing analysis identifies distinct mutational profile and novel prognostic biomarkers in primary gastrointestinal diffuse large B-cell lymphoma

Shan-Shan Li, Xiao-Hui Zhai, Hai-Ling Liu, Ting-Zhi Liu, Tai-Yuan Cao, Dong-Mei Chen, Le-Xin Xiao, Xiao-Qin Gan, Ke Cheng, Wan-Jia Hong, Yan Huang, Yi-Fan Lian & Jian Xiao
Additional file 5: Table S5. Summary of IGLL5 and LRP1B mutations in pGI-DLBCL.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.