Additional file 1 of Using a mixed method to identify communication skills training priorities for Chinese general practitioners in diabetes care

Mi Yao, Gang Yuan, Kai Lin, Lijuan Liu, Hao Tang, Jieying Xie, Xinxin Ji, Rongxin Wang, Binkai Li, Jiajia Hao, Huichang Qiu, Dongying Zhang, Hai Li, Shamil Haroon, Dawn Jackson, Wei Chen, Kar Keung Cheng & Richard Lehman
Additional file 1:
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.