Additional file 1 of Mapping of Candidate Genes in Response to Low Nitrogen in Rice Seedlings

Jia Li, Wei Xin, Weiping Wang, Shijiao Zhao, Lu Xu, Xingdong Jiang, Yuxuan Duan, Hongliang Zheng, Luomiao Yang, Hualong Liu, Yan Jia, Detang Zou & Jingguo Wang
Additional file 1: Figure S1. Phenotype distribution of root morphology traits of 295 rice varieties under low and high-nitrogen treatments. A, HRL: root length under high-nitrogen treatment. B, LRL: root length under low-nitrogen treatment. C, HRD: root diameter under high-nitrogen treatment. D, LRD: root diameter under low-nitrogen treatment.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.