Additional file 5 of Mapping of Candidate Genes in Response to Low Nitrogen in Rice Seedlings

Jia Li, Wei Xin, Weiping Wang, Shijiao Zhao, Lu Xu, Xingdong Jiang, Yuxuan Duan, Hongliang Zheng, Luomiao Yang, Hualong Liu, Yan Jia, Detang Zou & Jingguo Wang
Additional file 5: Table S4. Annotation and haplotype analysis of associated genes.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.