Delocalization State-Induced Selective Bond Breaking for Efficient Methanol Electrosynthesis from CO2

Shuyi Kong, Ximeng Lv, Xin Wang, Zhengzheng Liu, Zichuang Li, Bingquan Jia, Du Sun, Chao Yang, Lijia Liu, Anxiang Guan, Jiacheng Wang, Gengfeng Zheng & Fuqiang Huang
Source data of XRD, .hkl file from 3D electron diffraction, and electrolysis data.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.