Additional file 2 of CASA: a comprehensive database resource for the COVID-19 Alternative Splicing Atlas

Yaxin Chen, Gang Wang, Jingyi Li, Lei Xia, Lin Zhu, Wenxing Li, Qiang Luo, Yinlu Liao, Yao Lin, Liyun Bi, Hubin Chen, Jiemei Chu, Yueqi Li, Jinming Su, Li Ye, Jun-jun Jiang, Hao Liang, Weimin Li & Sanqi An
Additional file 2: Table S2. Summary of alternative splicing records in CASA.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.