Additional file 10 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 10: Table S5. The summary of lncRNAs exhibiting allele-specific expression in cultivated sunflower lines for edible fruit and oil identified in 12 DAP sunflower endosperm.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.