Additional file 14 of Genome-wide identification and characterization of lncRNAs in sunflower endosperm

Shuai Yu, Zhichao Zhang, Jing Li, Yanbin Zhu, Yanzhe Yin, Xiaoyu Zhang, Yuxin Dai, Ao Zhang, Cong Li, Yanshu Zhu, Jinjuan Fan, Yanye Ruan & Xiaomei Dong
Additional file 14: Fig. S6. The number of transcription factors showing strong correlation with the lncRNAs.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.