1_Main Dataset_Ren 2020+Shuangchenglong;2_Subsidiary Data matrix_CEA_2019+Shuangchenglong;3_Subsidiary Data matrix_M_2019+Shuangchenglong;4_Subsidiary Data matrix_GEA_2020+Shuangchenglong from New macronarian from the Middle Jurassic of Chongqing, China: phylogenetic and biogeographic implications for neosauropod dinosaur evolution

Hui Dai, Chao Tan, Qingyu Ma, Ning Li, Haidong Yu, Can Xiong, Zhaoying Wei, Ping Wang, Jian Yi, Guangbiao Wei, Hailu You & Xinxin Ren
Main Dataset;Subsidiary Data matrix 2;Subsidiary Data matrix 3;Subsidiary Data matrix 4
1 citation reported since publication in 2022.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.