Additional file 1 of Tumour inhibitory activity on pancreatic cancer by bispecific nanobody targeting PD-L1 and CXCR4

Shuai Hao, Shuyi Xu, Liangzhu Li, Yaxian Li, Meiqi Zhao, Junsheng Chen, Shunying Zhu, Yueqing Xie, Hua Jiang, Jianwei Zhu & Mingyuan Wu
Supplementary Material 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.