Additional file 1 of Application of exome sequencing for prenatal diagnosis of fetal structural anomalies: clinical experience and lessons learned from a cohort of 1618 fetuses

Fang Fu, Ru Li, Qiuxia Yu, Dan Wang, Qiong Deng, Lushan Li, Tingying Lei, Guilan Chen, Zhiqiang Nie, Xin Yang, Jin Han, Min Pan, Li Zhen, Yongling Zhang, Xiangyi Jing, Fucheng Li, Fatao Li, Lina Zhang, Cuixing Yi, Yingsi Li, Yan Lu, Hang Zhou, Ken Cheng, Jian Li, Lina Xiang … & Can Liao
Additional file 1. Analysis and interpretation process of fetal ES data.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.