Additional file 3 of Evolution of the CBL and CIPK gene families in Medicago: genome-wide characterization, pervasive duplication, and expression pattern under salt and drought stress

Xiao-Xia Zhang, Xiao-Long Ren, Xiao-Tong Qi, Zhi-Min Yang, Xiao-Lei Feng, Tian Zhang, Hui-Jie Wang, Peng Liang, Qi-Ying Jiang, Wen-Jun Yang, Yuan Fu, Min Chen, Zhi-Xi Fu & Bo Xu
Additional file 3: Figure S1. Chromosomal localization of the CBL and CIPK genes in M. sativa spp. sativa.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.