Supplementary document for Modeling of ring-core trench-assisted few-mode BDFA for 7-mode signal gain equalization - 6123854.pdf

Dingchen Wang, Li Pei, Jingjing Zheng, Jianshuai wang, Wenxuan Xu, Jing Li & Tigang NIng
Verify the applicability of three-level simulation to BDFA through experiments
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.