Additional file 1 of Application of logistic differential equation models for early warning of infectious diseases in Jilin Province

Tianlong Yang, Yao Wang, Laishun Yao, Xiaohao Guo, Mikah Ngwanguong Hannah, Chan Liu, Jia Rui, Zeyu Zhao, Jiefeng Huang, Weikang Liu, Bin Deng, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Yuanzhao Zhu, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Meng Yang, Qinglong Zhao, Yanhua Su & Tianmu Chen
Additional file 1. Fitting parameters of HFRS, shigellosis, mumps, HFMD and scarlet fever by the LDE model in Jilin Province. (N is the upper limit of cumulative infectious disease cases; k is the correlation coefficient; c is a constant).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.