Additional file 6 of iTRAQ-based proteomic analysis of Deinococcus radiodurans in response to 12C6+ heavy ion irradiation

Yuan Gao, Naikang Li, Yanxia Zhou, Zhenpeng Zhang, Yao Zhang, Pengcheng Fan, Hangfan Zhou, Tao Zhang, Lei Chang, Huiying Gao, Yanchang Li, Xianjiang Kang, Qiong Xie, Zhitang Lyu & Ping Xu
Additional file 6. KEGG and GO enrichment analysis of 452 differential proteins in our dataset.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.