Additional file 2 of Comprehensive transcriptional variability analysis reveals gene networks regulating seed oil content of Brassica napus

Zengdong Tan, Yan Peng, Yao Xiong, Feng Xiong, Yuting Zhang, Ning Guo, Zhuo Tu, Zhanxiang Zong, Xiaokun Wu, Jiang Ye, Chunjiao Xia, Tao Zhu, Yinmeng Liu, Hongxiang Lou, Dongxu Liu, Shaoping Lu, Xuan Yao, Kede Liu, Rod J. Snowdon, Agnieszka A. Golicz, Weibo Xie, Liang Guo & Hu Zhao
Additional file 2: Table S1. Genome-wide eQTLs identified at 20 DAF. Table S2. Genome-wide eQTLs identified at 40 DAF. Table S3. Genome-wide eGene-eQTLs identified at 20 DAF. Table S4. Genome-wide eGene-eQTLs identified at 40 DAF. Table S5. Results of GO enrichment analysis of specifically identified eGenes at 20 DAF. Table S6. Results of GO enrichment analysis of specifically identified eGenes at 40 DAF. Table S7. Summary of ATAC-Seq data. Table S8. List of homoeologous genes...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.