Additional file 6 of Optimized dose selective HDAC inhibitor tucidinostat overcomes anti-PD-L1 antibody resistance in experimental solid tumors

Pei Zhang, Yang Du, Hua Bai, Zhijie Wang, Jianchun Duan, Xin Wang, Jia Zhong, Rui Wan, Jiachen Xu, Xiran He, Di Wang, Kailun Fei, Ruofei Yu, Jie Tian & Jie Wang
Additional file 6. The original blots.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.