Additional file 6 of ERF49 mediates brassinosteroid regulation of heat stress tolerance in Arabidopsis thaliana

Xia Chen, Huidan Xue, Liping Zhu, Huiqin Wang, Hao Long, Jun Zhao, Funing Meng, Yunfei Liu, Yuan Ye, Xiaomin Luo, Zhi Liu, Guanghui Xiao & Shengwei Zhu
Additional file 6. Combined raw data, with each figure on a spreadsheet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.