Additional file 1 of A cross-sectional survey on the lung ultrasound training and practice of respiratory therapists in mainland China

Kai Liu, Yu-long Yao, Yu-xian Wang, Bi-lin Wei, Liu-cun Li, Qi-xing Wang, Hui-qing Ge, Er-shan Wang, Li-min Yang, Huan Chen, Yun-qing Yang, Hao Qin, Wen-jun Zhai, Shen-ji Yu, Xiao-ting Wang, Zhe Luo & Guo-wei Tu
Additional file 1.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.