Additional file 4 of Genotyping and biofilm formation of Mycoplasma hyopneumoniae and their association with virulence

Yuzi Wu, Yanfei Yu, Lizhong Hua, Yanna Wei, Yuan Gan, Hafizah Yousuf Chenia, Yixuan Wang, Xing Xie, Jia Wang, Maojun Liu, Guoqing Shao, Qiyan Xiong & Zhixin Feng
Additional file 4. Results of DNA sequencing based on MLST, P146 gene sequencing and MLVA.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.