Additional file 6 of A novel small molecule glycolysis inhibitor WZ35 exerts anti-cancer effect via metabolic reprogramming

Lihua Wang, Zheng Zhu, Qi Liang, Yecheng Tao, Gaowei Jin, Yaoyao Zhong, Jichen Dai, Ruixia Dai, Zhixiang Wang, Junbo Chen, Lingjie Zhou, Shouyu Ke, Bin Zheng, Linhua Lan, Xiaokun Lin & Tongke Chen
Additional file 6: Figure S6. (A) Heatmap visualizing DEGs' in liver cancer samples from TCGA datasets. (B) Heatmap visualizing glucose metabolism genes' expression levels exposed to different YAP1 expression in liver cancer samples from TCGA datasets.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.