Additional file 2 of Quantifying substantial carcinogenesis of genetic and environmental factors from measurement error in the number of stem cell divisions

Xinhui Liu, Jifeng Yang, Hongkai Li, Qing Wang, Yuanyuan Yu, Xiaoru Sun, Shucheng Si, Lei Hou, Lu Liu, Fan Yang, Ran Yan, Yifan Yu, Zhentao Fu, Zilong Lu, Dejin Li, Hao Xue, Xiaolei Guo, Fuzhong Xue & Xiaokang Ji
Additional file 2: Table S1. Ranked matrix of LCR in global scope and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S2. Ranked matrix of LCR in national-wide of China and the contribution of the genetic and environmental factors on the variation in cancer risk. Table S3. Ranked matrix of LCR in counties of Shandong province, China and the contribution of the genetic and environmental factors on the...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.