Additional file 1 of UBR7 inhibits HCC tumorigenesis by targeting Keap1/Nrf2/Bach1/HK2 and glycolysis

Liang Zhao, Min Kang, Xiaomeng Liu, Zhenran Wang, Yan Wang, Haiqiang Chen, Wenhui Liu, Shiqian Liu, Baibei Li, Chong Li, Antao Chang & Bo Tang
Additional file 1.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.