Additional file 4 of The effect of SNPs in lncRNA as ceRNA on the risk and prognosis of hepatocellular carcinoma

Han Mo, Xi Wang, Guohua Ji, Xiao Liang, Yi Yang, Wenjing Sun, Xueyuan Jia, Lidan Xu, Yuandong Qiao, Henan Zhou, Wenhui Zhao, Songbin Fu & Xuelong Zhang
Additional file 4:
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.