Additional file 10 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 10: Fig. S10. Protein expression changes in PANC-1 cell lines after ADAM9 knocked down and the co-expressed proteins of ADAM9, related to Fig. 5. A The schematic work flow of validation experiments for the protein expression changes after ADAM9 knocked down. B The volcano plot showed the proteins that significantly altered between PANC-1 cells with ADAM9 KD and Scrambled siRNA. The GO processes enriched by proteins downregulated in ADAM9 KD cell lines are...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.