Additional file 20 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 20: Fig. S20. HOGA1 regulated LARP7 expression, related to Fig. 8. A The association of the mRNA expression of HOGA1with prognosis (log-rank test). B Boxplot showing the differential expression of HOGA1 between tumors and NATs in CPTAC cohort (Student’s t test). C Expression of HOGA1, LARP7, CDK1, CCNB1, and CCNB2, in tumor tissues were detected by western blot analysis. N = non-tumor adjacent tissue, T = tumor tissue. D The impacts of HOGA1...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.