Additional file 23 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 23: Table S1. Clinicopathologic Information and Multi-omics Data in PDAC Cohort. Table S1A Multi-omics information of PDAC cohort. Table S1B Clinicopathologic information of the 229 PDAC.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.