Additional file 24 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 24: Table S2. The Impacts of Somatic Copy Number Alterations in PDAC Cohort. Table S2A Matrix of amplification peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2B Matrix of deletion peaks, followed by the genes contained in them, 95% confidence level. Table S2C Matrix of the top 10 mutated genes in PDAC of Fudan cohort. Table S2D Matrix of the 10 mutated genes used in Figure 1C of ICGC,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.