Additional file 26 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 26: Table S4. The Effects of Diabetes on the Proteogenomic Characteristics of PDAC. Table S4A Mutations and arm events information in PDAC patients with or without diabetes history. Table S4B Matrix of differential pathway enrichment in patients with or without diabetes history at mRNA level. Table S4C Matrix of differential pathway enrichment in patients with or without diabetes history at protein level.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.