Additional file 27 of Proteogenomic insights into the biology and treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Yexin Tong, Mingjun Sun, Lingli Chen, Yunzhi Wang, Yan Li, Lingling Li, Xuan Zhang, Yumeng Cai, Jingbo Qie, Yanrui Pang, Ziyan Xu, Jiangyan Zhao, Xiaolei Zhang, Yang Liu, Sha Tian, Zhaoyu Qin, Jinwen Feng, Fan Zhang, Jiajun Zhu, Yifan Xu, Wenhui Lou, Yuan Ji, Jianyuan Zhao, Fuchu He, Yingyong Hou … & Chen Ding
Additional file 27: Table S5. 8p11.22 Amplification Associated with PDAC Metastasis. Table S5A The matrix describing mutations in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients. Table S5B Matrix of GSVA scores of pathways significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, proteome level. Table S5C Matrix of xCell signatures significantly altered in PDAC metastatic patients and non-metastatic patients, transcriptome level. Table S5D Matrix describing the cis-effects of genes located on chromosome 8p11.22. Table S5E Matrix...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.